Regulamin X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń

 

§1. Postanowienia ogólne

1.1. X Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń, zwany w dalszej części Regulaminu Kongresem, odbędzie się 10 i 11 maja 2023 r. w hotelu Sheraton w Sopocie.

1.2. Organizatorem Kongresu jest Centrum Edukacji Ubezpieczeniowej Sp. z o.o. na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.   

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie i obowiązują wszystkich Uczestników.     

1.4. W ramach Kongresu będą odbywały się wykłady oraz panele dyskusyjne.

1.5. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: www.kongres-piu.pl.

1.6 W trakcie trwania Kongresu, podmioty nie będące członkami PIU nie mogą prowadzić marketingu usług własnych, organizować  w tym celu spotkań z innymi uczestnikami Kongresu, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.


§2. Uczestnictwo w Kongresie

2.1. Warunkami uczestnictwa w Kongresie są:

2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie poprzez rejestrację online dostępnej na stronie internetowej Kongresu www.kongres-piu.pl.

2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora w terminie do 30 kwietnia 2023 i otrzymanie potwierdzenia (wysłanego na wskazany przy zgłoszeniu adres e-mail uczestnika) uczestnictwa od Organizatora.

2.2. Opłatę za udział w Kongresie należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu kongresowego pod adresem www.kongres-piu.pl.

2.3. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.

2.4. Koszt udziału w Kongresie, zakwaterowania i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 


§3. Rezygnacja z udziału w Kongresie

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kongresie powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres Organizatora. 

3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresie:

3.2.1. w terminie do 30 kwietnia 2023 r. Organizator zwróci Uczestnikowi w całości  wpłaconą kwotę, 

3.2.2. w terminie po 1 maja 2023 r. Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę, 

3.2.3. dopuszcza się udział w Kongresie innej osoby w zastępstwie  zgłoszonego Uczestnika.


§4. Opłaty

4.1. Opłata za uczestnictwo w Kongresie wynosi 3190 zł brutto dla członków Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz 5445 zł brutto dla pozostałych uczestników. Cena nie obejmuje kosztów noclegu oraz transportu.


§5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kongresu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia Kongresu w formie pisemnej pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora lub elektronicznie na adres: kontakt@kongres-piu.pl.

5.2. Po upływie wyżej określonego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

§6. Informacja o wykorzystaniu wizerunku

6.1. Informujemy, że podczas Kongresu Organizator i podmioty z nim powiązane będzie przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Kongresu dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Kongresu.

§7. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że:

7.1 Administratorem danych osobowych uczestników Kongresu, podanych w formularzu zgłoszenia, zwanych dalej „danymi osobowymi”, jest Polska Izba Ubezpieczeń z siedzibą przy ul. Twardej 18 w Warszawie, 00-105 Warszawa. Kontakt z administratorem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, e-mail: kontakt@kongres-piu.pl

7
.2 Celem przetwarzania danych osobowych jest przyjęcie zgłoszenia, realizacja umowy o udział w Kongresie oraz uczestnictwo w Kongresie;

7.3 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu rozpatrzenia zgłoszenia, zawarcia i wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 ust.1 lit. c  z RODO w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – w zakresie rozliczenia płatności, sprawozdawczości finansowej, art.6 ust.1 lit. f RODO na podstawie uzasadnionego interesu prawnego administratora – kontakt z uczestnikami, dochodzenie roszczeń;

7.4 Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania;

7.5 W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2), Organizator, na mocy odrębnej umowy, powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników podmiotom trzecim, w celu ich przetwarzania na potrzeby dokonania rejestracji i rozliczeń udziału w Kongresie;

7.6 Dane osobowe gości uczestniczących w Kongresie a korzystających z usług hotelu Sheraton w Sopocie mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej zgodnie z Polityką Prywatności hotelu Sheraton, która jest dostępna na stronie http://www.marriott.com/about/privacy.mi

7.7 Dane osobowe będą przetwarzane przez 6 lat w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podatkowej lub przez okres przedawnienia roszczeń; 

7.8 Uczestnikom Kongresu przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania a także prawo do przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania. W celu realizacji z tych praw należy skontaktować się z PIU, na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, adres e-mail kontakt@kongres-piu.pl 

7.9 Podanie danych jest niezbędnym warunkiem przyjęcia zgłoszenia oraz zawarcia umowy i uczestnictwa w Kongresie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia przyjęcie zgłoszenia, zawarcie umowy oraz uczestnictwo w Kongresie;

7.10 Uczestnikom Kongresu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


§8. Postanowienia końcowe

8.1. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

8.2. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych ustanowionych przez GIS i inne adekwatne służby. Osoby nie stosujące się do wymaganych prawem obostrzeń będą natychmiast usuwane z miejsca wydarzenia.

8.3. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Kongresu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych i oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

8.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu

8.6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kongresem, jak również w miejscach zakwaterowania.

8.7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik powinien powiadomić o tym Organizatora drogą elektroniczną na adres kontakt@kongres-piu.pl w terminie 5 dni od daty wejścia w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku braku takiego powiadomienia przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.

 

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję