Prelegenci VIII Kongresu PIU

dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego
Analityk społeczno-gospodarczy. Wcześniej pracował w firmie doradczej Deloitte, centrum analitycznym Polityka Insight, Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Absolwent polityki społecznej, studiów podyplomowych z metod statystycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Montrealskim. W trakcie doktoratu z polityki publicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Autor i współautor wielu badań z obszaru cyfryzacji, ekonomiki zdrowia i polityki gospodarczej.
wiceprezes zarządu grupy Warta
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie studiował równolegle dwa kierunki Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Ukończył też szereg kursów i szkoleń z zakresu zarządzania. Praktykę zdobywał w renomowanych firmach. Od 2003 r. związany z branżą konsultingową. Najpierw był konsultantem w Accenture. Od 2008 r. pracował w Boston Consulting Group. W tym czasie zrealizował wiele projektów w Polsce i zagranicą, w obszarze usług finansowych, ze szczególnym naciskiem na ubezpieczenia.
W 2014 roku dołączył do Zarządu Warty, w którym odpowiada za obszar klienta korporacyjnego, strategię i projekty.
radca prawny, wiceprezes zarządu Fundacji na rzecz innowacji finansowych FinTech Polska

Z sektorem bankowym i płatniczym zawodowo związany od kilkunastu lat. Od wielu lat uczestniczy jako ekspert w pracach legislacyjnych nad najważniejszymi regulacjami z obszaru sektora bankowego oraz rynku usług płatniczych.

Ekspert z zakresu prawa bankowego, usług i systemów płatniczych, bankowości elektronicznej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał dyplom University of Cambridge – Diploma in an Intruduction to English Law and the Law of the European Union. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Uczestnik prac zespołu roboczego do spraw rozwoju innowacji finansowych przy Komisji Nadzoru Finansowego.

W ramach praktyki zawodowej doradza zarówno instytucjom finansowym działającym w sektorze finansowym od strony regulacyjnej, jak i przedsiębiorcom w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej. Pełnił funkcję doradcy zarządu Związku Banków Polskich. Odpowiedzialny za obszar prawny Programu Polska Bezgotówkowa oraz obsługę prawną pierwszej krajowej instytucji pieniądza elektronicznego w Polsce.
członek zarządu, Chief Operations Officer Generali

Związany z grupą Generali od 1999 (przed połączeniem spółek pracował w Zurich Polska). Swoją karierę budował poznając wiele funkcji w Departamencie Operacyjnym a potem w IT; od ról specjalistycznych (Administrator Systemu, Analityk Biznesowy i Systemowy, Programista bazodanowy) po managerskie (Manager Zespołu, Kierownik Developmentu, Dyrektor IT). Od 2016 roku zajmuje pozycję CIO (COO od 2019) spółek Generali w Polsce. Jako Członek Zarządu odpowiada za IT, Architekturę Korporacyjną, Digitalizację Procesów i Innowacje, Bezpieczeństwo oraz PMO.

Uczestniczył w wielu programach grupy Generali, w tym „Group Talent", w ramach którego ukończył „Executive Leadership Program" w szkole INSEAD.

Z wykształcenia fizyk i filozof, wykłada filozofię fizyki (Filozoficzne Problemy Nauk Podstawowych) na Uniwersytecie Warszawskim. Prywatnie miłośnik nauki, ratownik i biegacz długodystansowy.
adwokat, partner kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie innowacji finansowych (FinTech), aspektach prawnej ochrony informacji, IT i TMT oraz prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Prezesem UODO i spraw przed sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych.

Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP i stowarzyszenia SABI-IOD. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech PIIT. Członek zespołów roboczych w UKNF ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz grup roboczych MC, w tym ds. rejestrów rozproszonych i blockchain. Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących dostosowania polskiego prawa do dyrektywy PSD 2, rozporządzenia interchange fee (IF Reg), RODO oraz licznych nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika IT w Administracji.

Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: monografii „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej” (C.H. Beck 2010), która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego oraz rozprawy habilitacyjnej „Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych” (C.H. Beck 2018). Indywidulane rekomendacje w rankingu Chambers&Partners Europe 2020 2021 Banking& Finance: Regulatory Poland, FinTech Legal Poland 2020 i 2021 oraz Legal 500 EMEA Poland 2020 i 2021 w kategorii: Data privacy and data protection.
przewodniczący Komisji Nadzoru finansowego

Jacek Jastrzębski jest jednym z wiodących w Polsce specjalistów z obszaru prawa oraz sektora finansowego. Posiada wykształcenie prawnicze jako absolwent i profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekonomiczne jako absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także prestiżowy prawniczy program Professional LL.M. na University of California, Berkeley w Stanach Zjednoczonych.
Jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW.
W działalności naukowej zajmuje się prawem cywilnym, prawem handlowym i prawem rynku finansowego oraz jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji naukowych.
23 listopada 2018 roku został powołany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
członek Insurance and Reinsurance Stakeholder Group przy EIOPA

Kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor SGH. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zastosowania ubezpieczeń w finansach osobistych oraz instytucjonalizacji rynku ubezpieczeniowego.

Kierował zespołami badawczymi w projektach dotyczących rynków finansowych, w tym w szczególności rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego. Autor publikacji z zakresu ubezpieczeń, systemów emerytalnych i finansów osobistych. Redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka”.

Przez wiele lat uczestniczył w procesie legislacyjnym z ramienia Rzecznika Ubezpieczonych, był również arbitrem w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Zasiadał w instytucjach opiniodawczo-doradczych przy Komisji Europejskiej (FIN-NET, FIN-USE, FSUG) oraz Europejskich Agencjach Nadzoru Finansowego (BSA, OPSG). Obecnie jest członkiem IRSG przy EIOPA. Twórca i trener programu dla certyfikowanych doradców finansowych w zakresie ubezpieczeń na życie i planowania emerytalnego, realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości pod auspicjami European Financial Planning Association.
minister finansów, funduszy i polityki regionalnej

6 października 2020 r. powołany na stanowisko ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.
Posiada ponad 30-letnie, także międzynarodowe doświadczenie w sektorze bankowym oraz administracji, gdzie zajmował kierownicze stanowiska.

Od 1997 r. pełnił funkcję dyrektora w Banku Zachodnim WBK S.A. Wcześniej pracował w Polskim Banku Rozwoju S.A., Banku Przemysłowo-Handlowym, Banku Śląskim, Pomorskim Banku Kredytowym, a także w dwóch bankach w Londynie.

Od 27 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2018 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od 16 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Od 7 stycznia 2019 r. przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów w Komisji Nadzoru Finansowego. 15 listopada 2019 r. powołany na stanowisko ministra finansów.

Absolwent Goldsmiths University of London. Fundator Fundacji Kresy Historii. Zna biegle język angielski.
członek zarządów PZU SA i PZU Życie SA

Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie ubezpieczeń gospodarczych oraz w Szkole Głównej Handlowej – Akademia profesjonalnego coacha. Jest także absolwentką studiów Executive Master of Business Administration na Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

W latach 2001-2012 zajmowała stanowiska menadżerskie w STU Ergo Hestia SA, PZU SA oraz HDI Asekuracja TU SA. Od 2012 roku związana z TUiR Allianz Polska SA, gdzie pełniła kolejno funkcje: Dyrektora Departamentu Współpracy z Kluczowymi Partnerami, Dyrektora Departamentu Współpracy z Multiagencjami oraz Dyrektora ds. Współpracy z Kluczowymi Partnerami i Bancassurance. Ukończyła wiele kursów m.in. w zakresie oceny ryzyk majątkowych, obsługi klienta oraz w ramach Programu Rozwoju Talentów.
prezes zarządu PZU SA

Pani Beata Kozłowska-Chyła ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

Jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Handlowego. Wykonuje zawód radcy prawnego, jest arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
Pełniła funkcję członka rady nadzorczej PZU S.A., członka rady nadzorczej TFI PZU S.A. i PTE PZU S.A. oraz dwukrotnie była członkiem zarządu PZU S.A. Zasiadała również w zarządzie PZU Życie S.A. Pracowała także jako zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi oraz pełniła funkcję prezesa zarządu Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A.
Beata Kozłowska-Chyła obecnie jest przewodniczącą rady nadzorczej PZU Życie, Grupy Lotos S.A. oraz Pekao S.A. Jest także członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, członkiem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń i członkiem Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zasiada również w Radzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz prawa ubezpieczeniowego, opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, a także autorką artykułów popularyzatorskich.
były dyrektor ds. strategii i rozwoju produktów w Zurich Insurance Company

Po piętnastu latach pracy w Zurich Insurance Dimitrios Mazarakis przeniósł się do Polski i wykorzystuje zdobyte doświadczenie zawodowe opracowując rozwiązania z dziedziny zrównoważonego rozwoju. Fascynują go przyszłe innowacje, szczególnie w procesie przechodzenia na technologie zeroemisyjne w różnych sektorach gospodarki. Uważa, że branża ubezpieczeniowa ma wyjątkowe możliwości wspierania tego procesu.

W Zurychu odpowiadał za underwriting, dystrybucję i rozwój partnerskiej współpracy w Wielkiej Brytanii, Europie i w skali globalnej. Karierę w branży ubezpieczeniowej rozpoczął w roku 2006 jako underwriter w Londynie. Od roku 2014 pracował na różnych stanowiskach o zasięgu europejskim i globalnym. Odpowiadał za wdrażanie strategii dystrybucyjnej firmy i propozycji brokerskich w różnych miejscach na świecie.

Ostatnio zajmował się przede wszystkim zwiększaniem zasięgu firmy za pośrednictwem działalności asekurowanej przez partnerów zewnętrznych, tzw Managing General Agents (MGA). Odpowiadał za wdrażanie ogólnej strategii MGA, ukierunkowanej na rozwój rentownego portfela umów i aktywnie uczestniczył w budowaniu międzynarodowej sieci ekspertów merytorycznych reprezentujących różne dziedziny specjalizacji. Był również członkiem komitetu wykonawczego Zurich Community Trust, organizacji charytatywnej działającej w Wielkiej Brytanii, ukierunkowanej na budowanie społeczności odpornej ekonomicznie i zapobiegającej wykluczeniu.

Dimitrios jest członkiem Chartered Insurance Institute. Dyplom licencjata w dziedzinie księgowości i finansów uzyskał na Uniwersytecie Macedońskim w Salonikach.
dyrektor generalny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Dyrektor Generalny w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, odpowiedzialny za prace Pionu Zarządzania i Organizacji oraz Pionu Innowacji i Technologii, a także za zapewnienie właściwego funkcjonowania, organizacji i ciągłości pracy Urzędu Komisji. Od ponad dziesięciu lat związany z administracją rządową. Adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent programu Executive MBA prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Główne obszary badawcze to administracja publiczna, zarządzanie publiczne, podejmowanie decyzji i zarządzanie kryzysowe. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie.
partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte

Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe. W Deloitte jest partnerem odpowiedzialnym za doradztwo w obszarze zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej. Jest także liderem sektora publicznego w Deloitte w Polsce, a od 2019 globalnie koordynuje tematy zrównoważonego rozwoju w networku Smart City Deloitte. W trakcie swojej pracy zawodowej wspólnie z zespołem dostarczyła ponad 500 projektów w Polsce i w regionie Europy Środkowej. Kierowała złożonymi projektami dotyczącymi m.in. opracowywania strategii CSR, analiz relacji z interesariuszami, strategicznego planowania promowania inwestycji dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz strategii w zakresie wydajności energetycznej. Bierze aktywny udział w pracach międzynarodowych organizacji zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwoju, m.in. GRI, WBCSD, CSR Europe. Jest Członkiem Narodowego Forum ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy polskim rządzie. Prowadzi wykłady ze strategii CSR na Akademii Leona Koźmińskiego. Irena jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada certyfikat CIM (Chartered Institute of Marketing) oraz certyfikat ukończenia Programu Future Leaders organizowanego przez World Business Council of Sustainable Development. Ukończyła prestiżowy Advance Management Program w IESE w Barcelonie. Jest autorką wielu publikacji poświęconych zrównoważonemu rozwojowi i społecznej odpowiedzialności biznesu.
prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Do 2007 r. był prezesem zarządu Polskiego Biura Podróży Orbis Travel. Zasiadał także w radach nadzorczych spółek Canal Plus Cyfrowy oraz PBP SA. Był członkiem rady nadzorczej spółki Robyg SA. Pełnił również kierownicze funkcje w organizacjach branżowych i stowarzyszeniowych.

Był między innymi wiceprezesem Polskiej Izby Turystyki oraz wiceprezesem zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Turystyki przy PKPP „Lewiatan”. Jest członkiem rady Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Od 1981 do 1998 r. mieszkał za granicą (w Anglii i Francji), gdzie kierował firmami transportowymi i turystycznymi.

Jan Grzegorz Prądzyński studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Od 1998 r. posiada licencję brokera ubezpieczeniowego.
dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Ubezpieczeniowego w Ministerstwie Finansów

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 20 lat zajmuje się regulacjami w zakresie rynku finansowego.
zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk, UKNF

Posiada ponad 15-letni staż pracy w Urzędzie KNF. Jako zastępca dyrektora w Departamencie Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk kieruje zespołami odpowiedzialnymi za bieżący nadzór, monitorowanie ryzyka czy analizę wymogów kapitałowych wraz z oceną sytuacji wypłacalnościowej zakładów ubezpieczeń. Dołączyła do UKNF w 2006 roku i od początku jej zadania skoncentrowane były na systemie Wypłacalność II (m.in. badaniach QIS, formule standardowej SCR), testach stresu czy analizach ryzyka w działalności zakładów ubezpieczeń. Od 2007 roku aktywnie uczestniczy w działaniach EIOPA, obecnie jest członkiem Komitetu ds. Proporcjonalności - Advisory Committee on Proportionality.
Daria Ringwelska-Ładak posiada wykształcenie ekonomiczne jako absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – ukończyła Informatykę z ekonometrią. W grudniu 2018 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse nadanym przez Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
dyrektor działu zrównoważonej reasekuracji, Swiss Re

Gillian Rutherford-Liske odpowiada za Reinsurance Sustainability, czyli zrównoważoną reasekurację w firmie Swiss Re. Ekologia jest jej pasją od ponad 20 lat - ma duże doświadczenie zarówno naukowe, jak i praktyczne, obejmujące m. in. 15 lat pracy w Swiss Re w różnych komórkach organizacyjnych - od projektowania produktów, poprzez zarządzanie ryzykiem, aż do strategii angażowania klientów w skali globalnej. Głównym celem jej działań jest wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju przyjętej przez Swiss Re i partnerska współpraca z klientami na rzecz wspierania odpornych społeczności i wypracowywania długoterminowych rozwiązań problemów ekologicznych.

Pochodzi z Nowej Zelandii, gdzie studiowała ekologię roślin i specjalizowała się w ekosystemach terenów podmokłych. Do Szwajcarii przeniosła się w roku 1998. Uzyskała stopień doktora nauk ekologicznych na ETH Zürich w dziedzinie opracowywania modeli przekształcenia terenów rolniczych w leśne i od tego czasu pracuje w Swiss Re.
Crazy Nauka

Małżeństwo, które od blisko 20 lat pisze o nauce. Blogerzy z wyboru, dziennikarze naukowi i radiowcy z powołania. Laureaci nagród Popularyzator Nauki (za bloga) i POP Science (za bloga i audycję radiową), autorzy książki “Fakt, nie mit”, w której rozprawiają się z najpopularniejszymi naukowymi mitami.

Najpierw publikowali w mediach papierowych: „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej” czy „Przekroju”, A potem zapragnęli tworzyć na własny rachunek i tak w 2012 roku narodziła się Crazy Nauka – miejsce, które urosło do rozmiarów największego bloga popularnonaukowego w Polsce. Stanisławskich można też usłyszeć w ich cotygodniowej audycji „Homo Science” w radiu TOK FM oraz podczas prowadzonych przez nich szkoleń i warsztatów. Wszędzie tam opowiadają o nauce ludzkim głosem.
dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Narodowym Banku Polskim

Z NBP związany zawodowo od 1995 roku, gdzie pracował na stanowiskach eksperckich i kierowniczych, w tym m.in. jako zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Makroekonomicznych, Dyrektor Departamentu Systemu Finansowego oraz Doradca Prezesa NBP. Absolwent Akademii Teologii Katolickiej (1992) i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (1995), studiował ekonomię i filozofię na Otto-Friedrich Universität w Bambergu (1989-1990). W 1999 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych po ukończeniu studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
zastępca redaktora naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

Absolwent Wydziałów Prawa i Administracji oraz Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Leadership Academy Poland. Studiował też na Uniwersytecie Lund.
Od grudnia 2014 roku jest zastępcą redaktora naczelnego „Dziennik Gazeta Prawna". Współtworzy codzienne wydania gazety i uczestniczy w tworzeniu jej linii redakcyjnej i rozwoju.
W latach 2007 – 2015 prowadził autorskie programy w TVN CNBC , TVN 24 i TVN 24 BIS. Współtworzył Business Poland – pierwszy program o polskiej gospodarce regularnie nadawany przez globalną telewizje. Prowadził i wydawał Magazyny 90 minut oraz Fakty Ludzie Pieniądze.
Wcześniej pracował między innymi w Polsacie, w którym był wydawcą, reporterem i prowadzącym Wydarzenia. W latach 2004-2007 pełnił funkcje wydawcy i prowadzącego magazyn EKG w radiu TOK FM w którym był też zastępcą redaktor naczelnej.
Swoją karierę zawodową rozpoczął w nieistniejącym już Radiu PIN.
Autor filmów dokumentalnych.
p.o. dyrektora zarządzającego Pionem Nadzoru Ubezpieczeniowego, UKNF

Związany z rynkiem ubezpieczeniowym od 1999 r. oraz instytucjami nadzoru ubezpieczeniowego (Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego). W Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego pełni funkcję dyrektora Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych, pełni również obowiązki dyrektora zarządzającego Pionem Nadzoru Ubezpieczeniowego. Jest członkiem Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Zajmował się licznymi projektami wprowadzającymi w formie wytycznych, rekomendacji lub stanowisk standardy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej oraz standardy sprawowania nadzoru bieżącego i inspekcji zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów.
Krystian Wiercioch ukończył studia magisterskie o specjalności matematyka na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
prezes zarządu Wiener TU SA

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2001-2012 była związana z grupą Ergo Hestia, w tym od 2001 roku z MTU Moim Towarzystwem Ubezpieczeń S.A., gdzie piastowała stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Od roku 2013 jest członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń, a od roku 2016 pełni w niej funkcję Przewodniczącej. W 2010 roku została uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego. Od 2012 roku Prezes Zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.
dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju grupy ERGO Hestia

Absolwent Wydziału Inżynierskiego (Inżynier Przemysłowy i systemów zarządzania) w Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Monterrey, Monterrey Meksyk (1994 r.).
Od ponad 26 lat związany z ubezpieczeniami. W latach 1995-1998 pracował w firmie ubezpieczeniowej ABA Seguros w Meksyku gdzie był m.in. odpowiedzialny za Reasekuracji. W 1997 ukończył roczny program szkoleniowy w Munich Re. Do ERGO Hestii dołączył w 1998 roku i pracował w Biurze Reasekuracji. W 1999 roku objął stanowisko Dyrektora Spółki Hestia Kontakt (Centrum Obsługi Klienta), a następnie w 2004 roku został Dyrektorem Biura Sprzedaży spółek ubezpieczeń majątkowych i życiowych ERGO Hestii. W latach 2006-2007 rozwinął sprzedaż w obszarze ubezpieczeń na życie dla klientów indywidualnych, a następnie w latach 2007-2015 rozwinął projekt sprzedaży bezpośredniej (łącznie z wdrożeniem marki You Can Drive). W tym czasie prowadził także projekt ubezpieczeń zdrowotnych. Od 2016 roku, jako Dyrektor odpowiedzialny za Zrównoważony Rozwój, realizuje Strategię Zrównoważonego Rozwoju w Grupie ERGO Hestia. Odpowiada za projekty w zakresie CSR i Odpowiedzialnego biznesu, w tym politykę środowiskową firmy oraz system zarządzania środowiskowego.
prezes PFR Portal PPK

Współtwórca ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Politolog i ekonomista. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeniowym. Początkowo jako dyrektor sprzedaży w wiodących na polskim rynku firmach ubezpieczeniowych, od 2016 członek międzyresortowego zespołu pracującego nad ustawą o pracowniczych planach kapitałowych , w strukturze grupy kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Aktualnie kierując spółką PFR Portal PPK odpowiada za promowanie długoterminowego oszczędzania w ramach PPK. Pochodzi ze Śląska, w wolnym czasie podróżuje, interesuje się historią, jest pszczelarzem.
redaktor naczelny polskiej edycji magazynu Forbes

Dziennikarz od 25 lat zajmujący się tematyką finansową (banki, fundusze inwestycyjne, rynek kapitałowy). Pracował m.in. w Pulsie Biznesu jako kierownik działu Giełda i Finanse oraz redaktor prowadzący dziennika. Wcześniej m.in. w dziale gospodarczym Gazety Wyborczej, tygodniku Życie Gospodarcze. W magazynie „Forbes” od 2007 roku. W jego ramach stworzył Magazyn dla Przedsiębiorczych „Pierwszy Milion”, którym kierował przez cztery lata. Był również redaktorem naczelnym serwisu forbes.pl Specjalista z zakresu komunikacji kryzysowej, autor dwóch książek „Private banking po polsku. Zarabiaj jak najbogatsi” oraz „Jak ochronić majątek i bezpiecznie go pomnożyć w trudnych czasach”. Przewodniczący kapituły plebiscytu „25 under 25”, wykładowca projektu edukacyjnego warszawskiej giełdy GPW Growth.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję